1 Chronicles 24

1 А ето отредите на синовете на Аарон: Синовете на Аарон: Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар.

2 А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха синове; и Елеазар и Итамар свещенодействаха.

3 И Давид, заедно със Садок от синовете на Елеазар и Ахимелех от синовете на Итамар, ги разпредели според длъжността им, на службата им.

4 И от синовете на Елеазар се намериха повече глави на семейства отколкото от синовете на Итамар. И се разпределиха така: от синовете на Елеазар — шестнадесет глави на бащини домове, а от синовете на Итамар — осем глави на бащините им домове.

5 Разпределиха и едните, и другите с жребий, защото началниците на светилището и началниците на Божия дом бяха от синовете на Елеазар и от синовете на Итамар.

6 И писарят Семая, синът на Натанаил, от левитите, ги записа в присъствието на царя и на началниците, и на свещеника Садок, и на Ахимелех, сина на Авиатар, и на главите на бащините домове на свещениците и левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазар и един от Итамар.

7 И първият жребий излезе за Йоярив, вторият — за Едая,

8 третият — за Харим, четвъртият — за Сеорим,

9 петият — за Мелхия, шестият — за Меямин,

10 седмият — за Акос, осмият — за Авия,

11 деветият за — Исуя, десетият — за Сехания,

12 единадесетият — за Елиасив, дванадесетият — за Яким,

13 тринадесетият — за Уфа, четиринадесетият — за Есевав,

14 петнадесетият — за Велга, шестнадесетият — за Емир,

15 седемнадесетият — за Изир, осемнадесетият за — Афисис,

16 деветнадесетият — за Петая, двадесетият — за Езекиил,

17 двадесет и първият — за Яхин, двадесет и вторият — за Гамул,

18 двадесет и третият — за Делая и двадесет и четвъртият — за Маазия.

19 Тази беше подредбата на служението им, за да влизат в ГОСПОДНИЯ дом, по правилото, дадено чрез баща им Араон, както му беше заповядал ГОСПОД, Израилевият Бог.

20 А останалите синове на Леви: от синовете на Амрам — Суваил, от синовете на Суваил — Ядая.

21 От Равия, от синовете на Равия — главата, Есия.

22 От исаарците — Селомот, от синовете на Селомот — Яат.

23 И синовете на Хеврон: главата, Ерия; Амария, вторият; Яазил, третият; Екамеам, четвъртият.

24 Синовете на Озиил: Михей; от синовете на Михей — Самир.

25 Брат на Михей беше Есия; от синовете на Есия — Захария.

26 Синовете на Мерарий: Маалий и Мусий; син на Яазия: Вено.

27 Синовете на Мерарий от Яазия: Вено, Соам и Закхур, и Иврий;

28 от Маалий: Елеазар, който нямаше синове;

29 от Кис, синовете на Кис: Ерамеил.

30 Синове на Мусий: Маалий и Едер, и Еримот. Това бяха синовете на левитите според бащините им домове.

31 И те хвърлиха жребий като братята си, синовете на Аарон, в присъствието на цар Давид и на Садок, и на Ахимелех, и на главите на бащините домове на свещениците и левитите — главата на бащин дом, както и най-малкият му брат.