1 Timothy 1

1 Павел, апостол на Иисус Христос по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Иисус, нашата надежда,

2 до Тимотей, моето истинско дете във вярата: Благодат, милост и мир от Бог Отец и от Христос Иисус, нашия Господ.

3 Както те помолих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават други учения

4 и да не се занимават с измислици и безкрайни родословия, които повече способстват за спорове, отколкото за Божията наредба, която е чрез вяра, така правй.

5 А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, чиста съвест и нелицемерна вяра,

6 от което някои, като не улучиха целта, се отклониха в празнословие,

7 искайки да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят уверено.

8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,

9 като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за безбожните и грешните, за богоненавистниците и нечистите, за убийците на бащи и убийците на майки, за убийците на хора,

10 за блудниците, за хомосексуалистите, за търгуващите с роби, за лъжците, за клетвопрестъпниците и за всичко друго, което се противопоставя на здравото учение;

11 според благовестието на славата на блажения Бог, което ми беше поверено.

12 Благодаря на Христос Иисус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение –

13 мен, който преди това бях хулител, гонител и притеснител, но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие,

14 но благодатта на нашия Господ беше изобилна с вяра и любов в Христос Иисус.

15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Иисус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

16 Но затова придобих милост, за да покаже Иисус Христос цялото си дълготърпение в мен, главния грешник, за пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот.

17 А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

18 Тази заръка предавам на теб, сине Тимотее, според по-раншните пророчества за теб, за да воюваш съобразно с тях в добрата война,

19 имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха, претърпяха корабокрушение спрямо вярата;

20 от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.