2 Thessalonians 2

1 А въз основа на пришествието на нашия Господ Иисус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя,

2 да не се разколебавате лесно от здравия разум, нито да се смущавате – било от дух, било от слово, било от писмо, уж от нас изпратено – като че ли вече е настанал Денят на Господа.

3 Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

4 който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе си за Бог.

5 Не помните ли, че ви казах това, когато бях още при вас?

6 И сега знаете онова, което го възпира, за да се открие той в своето си време.

7 Защото тайната на беззаконието вече действа, но не се открива само докато се махне Онзи, който сега я възпира;

8 и тогава ще се открие беззаконният, когото Господ Иисус ще премахне с дъха на устата Си и ще унищожи с явлението на пришествието Си,

9 този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

10 и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.

11 И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,

12 та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.

13 А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината,

14 за което спасение ви призовава чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Иисус Христос.

15 И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили – било чрез слово, или чрез наше писмо.

16 А Сам нашият Господ Иисус Христос и нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,

17 да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.