Acts 10

1 Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк.

2 Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на народа и непрестанно се молеше на Бога.

3 Около деветия час през деня той видя ясно във видение Божи ангел, който влезе при него и му каза: Корнилий!

4 А той, като се взря в него, уплашен, каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.

5 И сега, изпрати мъже в Йопия и повикай Симон, който се нарича и Петър.

6 Той е отседнал у един кожар Симон, чиято къща е край морето.

7 И като си отиде ангелът, който му говореше, Корнилий повика двама от слугите и един благочестив войник от тези, които постоянно бяха при него,

8 и като им разказа всичко, ги изпрати в Йопия.

9 А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града, около шестия час, Петър се качи на покрива на къщата да се помоли.

10 И когато огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той изпадна в състояние на видение

11 и видя небето отворено и някакъв съд да слиза към него, като голямо ленено платнище, спускано за четирите краища към земята.

12 В него имаше всякакви видове земни четирикраки, пълзящи и небесни птици.

13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.

14 А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нещо мръсно или нечисто.

15 И гласът пак дойде към него втори път: Което Бог е очистил, ти не го считай за нечисто.

16 Това стана три пъти; и съдът пак се вдигна в небето.

17 А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което беше видял, ето, мъжете, изпратени от Корнилий, които бяха разпитали за къщата на Симон, застанаха пред портата

18 и извикаха, като попитаха: Тук ли гостува Симон, който се нарича и Петър?

19 И докато Петър размисляше за видението, Духът му каза: Ето, трима мъже те търсят.

20 Стани, слез и иди с тях, без да се съмняваш ни най-малко, защото Аз съм ги изпратил.

21 И така, Петър слезе при мъжете, които бяха изпратени при него от Корнилий, и каза: Ето, аз съм този, когото търсите. По каква работа сте дошли?

22 А те казаха: Стотникът Корнилий, един праведен човек, който се бои от Бога и има добро име сред целия юдейски народ, беше упътен чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от теб.

23 Тогава той ги покани вътре и ги настани. И на сутринта Петър замина с тях; а някои от братята от Йопия го придружиха.

24 А на другия ден влязоха в Кесария. И Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.

25 И когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред краката му и се поклони.

26 А Петър го вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек.

27 И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани.

28 И им каза: Вие знаете колко е незаконно за един, който е юдеин, да се събира или да ходи при някой, който е от друго племе, но Бог ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист.

29 Затова дойдох, без да възразявам, веднага щом ме повикахте; и така, питам ви: по коя причина сте ме повикали?

30 И Корнилий каза: Преди четири дни постих до този час и в деветия час се молех у дома, и ето, пред мен застана един мъж в блестящо облекло,

31 който каза: Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се спомниха пред Бога.

32 Така че прати в Йопия да повикат тук Симон, който се нарича и Петър; той е отседнал в дома на един кожар Симон, край морето. (Той, като дойде, ще ти говори.)

33 И така, аз веднага пратих до теб и ти добре направи, че дойде. Затова сега всички ние присъстваме тук, пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.

34 А Петър отвори уста и каза: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице,

35 а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правда, Му е угоден.

36 Словото, което Той изпрати на израилевите синове, като им благовестяваше мир чрез Иисус Христос, който е Господар на всички,

37 това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като се започна от Галилея;

38 как Бог помаза със Свети Дух и със сила Иисус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.

39 И ние сме свидетели на всичко, което Той извърши и в юдейската земя и в Ерусалим; когото те убиха, като Го приковаха на дърво.

40 Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви –

41 не на целия народ, а на свидетели, предварително избрани от Бога – на нас, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.

42 И ни поръча да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.

43 За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който вярва в Него, получава прощение на греховете си чрез Неговото Име.

44 Докато Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.

45 И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха за това, че дарът на Светия Дух се изля и на езичниците,

46 защото ги чуваха да говорят на езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:

47 Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Светия Дух, както и ние?

48 И заповяда да бъдат кръстени в Името на Иисус Христос. Тогава му се помолиха да остане няколко дни.