Acts 11

1 И апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Божието слово.

2 И когато Петър влезе в Ерусалим, онези, които бяха от обрязаните, спореха с него, като казваха:

3 При необрязани хора си влизал и си ял с тях.

4 А Петър започна отначало и им разясни всичко подред, като каза:

5 Аз бях в град Йопия и като се молех, изпаднах в състояние на видение и видях видение: един съд, като голямо ленено платнище, слизаше от небето, спускан за четирите ъгъла, и дойде даже до мен.

6 В него, като се взрях и разглеждах, видях земните четирикраки, диви зверове и пълзящи, и небесни птици.

7 И чух глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж.

8 Но аз казах: Не, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто.

9 Но гласът втори път ми проговори от небето: Което Бог е очистил, ти не го считай за нечисто.

10 Това стана три пъти, и всичко се вдигна пак в небето.

11 И ето, в същия час пред къщата, в която бяхме, пристигнаха трима мъже, изпратени от Кесария до мен.

12 И Духът ми каза да отида с тях, без да се двоумя. А с мен дойдоха и тези шестима братя и влязохме в къщата на човека.

13 И той ни разказа как видял в къщата си ангела, който застанал и му казал: Прати в Йопия да повикат Симон, който се нарича и Петър,

14 който ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.

15 И когато започнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас отначало.

16 Тогава си спомних словото на Господа, как каза: Йоан е кръщавал с вода, но вие ще бъдете кръстени със Свети Дух.

17 И така, ако Бог д��де същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Иисус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да можех да се противопоставя на Бога?

18 Като чуха това, те се успокоиха и славеха Бога, като казваха: И така, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.

19 А онези, които се бяха разпръснали поради гонението, което стана заради убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите.

20 Между тях обаче имаше някои кипърци и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Иисус.

21 И ръката на Господа беше с тях и голям брой повярваха и се обърнаха към Господа.

22 И известие за това стигна в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава да отиде в Антиохия;

23 който, като дойде и видя Божията благодат, се зарадва и увещаваше всички да стоят в Господа с непоколебимо сърце.

24 Понеже той беше добър човек, пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.

25 Тогава Варнава отиде в Тарс, за да търси Савел;

26 и като го намери, го доведе в Антиохия. И цяла година те се събираха в църквата и научиха голямо множество. И първо в Антиохия учениците бяха наречени християни.

27 И през тези дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия.

28 И един от тях на име Агав стана и обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по целия свят, какъвто и настана в дните на Клавдий.

29 Тогава учениците наредиха да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея – всеки според състоянието си –

30 което и направиха, като я изпратиха до старейшините чрез ръцете на Варнава и Савел.