Acts 18

1 След това Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт,

2 където намери един юдеин на име Акила, роден в Понт и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий беше заповядал да се махнат всички юдеи от Рим; и Павел дойде при тях.

3 И понеже имаше същия занаят, седеше у тях и работеха; защото занаятът им беше да правят шатри.

4 И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава.

5 А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше завладян от словото и свидетелстваше на юдеите, че Иисус е Христос.

6 Но понеже и те се противяха и хулеха, той отърси дрехите си и каза: Кръвта ви да бъде на главите ви; аз съм чист; отсега ще отивам между езичниците.

7 И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който почиташе Бога и чиято къща беше до синагогата.

8 А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом; и мнозина от коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха.

9 И Господ каза на Павел нощем във видение: Не бой се, а говори и не млъквай,

10 защото Аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло; защото имам много хора в този град.

11 И той преседя там година и шест месеца и ги поучаваше в Божието слово.

12 А когато Галион беше управител в Ахая, юдеите се повдигнаха единодушно против Павел, доведоха го пред съдилището и казаха:

13 Този убеждава хората да се кланят на Бога противно на закона.

14 Но когато Павел щеше да отвори уста, Галион каза на юдеите: Ако беше въпрос за някоя неправда или грозно злодеяние, о, юдеи, разбира се, би трябвало да ви търпя,

15 но ако въпросите са за учение, за имена и за вашия закон, гледайте си сами; аз не искам да съм съдия на такива работи.

16 И ги изпъди от съдилището.

17 Тогава те всички хванаха началника на синагогата Состен и го биха пред съдилището, но Галион не искаше и да знае за това.

18 А Павел, след като поседя още много дни, се прости с братята и отплава за Сирия и с него Прискила и Акила, като си острига главата в Кенхрея, понеже имаше обрек.

19 Като стигнаха в Ефес, той ги остави там, а сам влезе в синагогата и разискваше с юдеите.

20 А когато го замолиха да поседи повечко време, той не склони,

21 а се прости с тях и каза: Ако иска Бог, пак ще се върна при вас. И отплава от Ефес.

22 И като слезе в Кесария, се изкачи в Ерусалим и поздрави църквата, и после слезе в Антиохия.

23 И като поседя там известно време, излезе и обикаляше наред галатийската и фригийската страна и утвърждаваше всичките ученици.

24 И някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в Писанията, дойде в Ефес.

25 Той беше наставен в Господния път и разпален духом, говореше и поучаваше прилежно за Иисус, а познаваше само Йоановото кръщение.

26 Той почна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, го прибраха и му изложиха по-точно Божия път.

27 И когато той се канеше да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат. И той, като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодатта,

28 защото силно опровергаваше юдеите публично, като доказваше от Писанието, че Иисус е Христос.