Ezekiel 39

1 И ти сине човешки, пророкувай против Гог, като кажеш: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, Гог, княже на Рос, Мосох и Тувал.

2 Ще те обърна и ще те поведа, и ще те изведа от най-крайния север, и ще те доведа на израилевите планини.

3 И ще избия лъка ти от лявата ти ръка и ще изхвърля стрелите ти от дясната ти ръка.

4 Ще паднеш на израилевите планини, ти и всичките ти полкове, и народите, които са с теб. И ще те дам за храна на хищните птици от всякакъв вид и на полските зверове.

5 Ще паднеш на открито поле, защото Аз изговорих това, заявява Господ БОГ.

6 И ще изпратя огън сред Магог и сред онези, които живеят безгрижно по островите; и те ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.

7 И ще изявя святото Си Име сред народа Си Израил и няма вече да оставя да се оскверни святото Ми Име. И народите ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, Светият в Израил.

8 Ето, това идва и ще стане, заявява Господ БОГ, този е денят, за който говорих.

9 И жителите на израилевите градове ще излязат и ще кладат огън и ще горят оръжия, щитове и щитчета, лъкове и стрели, боздугани и копия; ще кладат огън с тях седем години.

10 И няма да носят дърва от полето и да секат от горите, защото ще кладат огън с оръжия. И ще ограбят онези, които са ги ограбили, и ще плячкосат онези, които са ги плячкосали, заявява Господ БОГ.

11 И в онзи ден ще дам на Гог място за погребване в Израил — долината на преминаващите на изток от морето; и ще затваря пътя на преминаващите. И там ще погребат Гог и цялото му множество и ще нарекат мястото долината на Амон-Гог.

12 И израилевият дом ще ги погребва, за да се очисти земята, седем месеца;

13 и целият народ на земята ще ги погребва. И бележит ще им бъде денят, в който Аз ще се прославя, заявява Господ БОГ.

14 И ще отделят мъже, които постоянно да обикалят земята и които с обикалящите да погребват останалите по лицето на земята, за да я очистят. След седем месеца ще я претърсят.

15 И обикалящите ще ходят през земята и щом някой види човешка кост, ще изправя знак при нея, докато гробарите я погребат в долината на Амон-Гог.

16 И името и на града също ще бъде Амона. Така ще очистят земята.

17 А ти, сине човешки, така казва Господ БОГ: Кажи на птиците от всякакъв вид и на всички полски зверове: Съберете се и елате! Струпайте се отвсякъде на жертвата, която жертвам за вас, голяма жертва върху израилевите планини, и яжте месо и пийте кръв!

18 Месата на силни мъже ще ядете и кръвта на земните първенци ще пиете — овни, агнета и козли, и юнци, всички угоени на Васан.

19 И ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване от жертвата, която жертвах за вас.

20 И ще се наситите на трапезата Ми с коне и ездачи, със силни мъже и с всички воини, заявява Господ БОГ.

21 И Аз ще поставя славата Си между народите; и всички народи ще видят Моя съд, който извърших, и ръката Ми, която сложих върху тях.

22 И израилевият дом ще познае, че Аз съм ГОСПОД, техният Бог, от онзи ден и за в бъдеще.

23 И народите ще познаят, че израилевият дом беше пленен заради беззаконието си — понеже Ми измениха, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на притеснителите им, и те всички паднаха от меч.

24 Според нечистотата им и според престъпленията им постъпих с тях и скрих лицето Си от тях.

25 Затова, така казва Господ БОГ: Сега ще върна Яков от плен и ще се смиля за целия израилев дом, и ще ревнувам за святото Си Име.

26 И те ще носят позора си и всичките си престъпления, с които Ми измениха, когато живеят в безопасност в земята си и няма кой да ги плаши,

27 когато ги върна от народите и ги събера от страните на враговете им, и се осветя чрез тях пред очите на многото народи.

28 И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, техният Бог, понеже ги откарах в плен при народите и отново ги събрах в земята им; и вече няма да оставя там никого от тях.

29 И няма вече да скрия лицето Си от тях, защото излях Духа Си върху израилевия дом, заявява Господ БОГ.