John 10

1 Истина, истина ви казвам: който не влиза в кошарата на овцете през вратата, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник.

2 А който влиза през вратата, е овчар на овцете.

3 На него вратарят отваря и овцете слушат гласа му, и той вика своите овце по име и ги извежда.

4 И когато е изкарал всичките свои овце, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му.

5 Но чужд човек няма да следват, а ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите.

6 Тази притча им каза Иисус, но те не разбраха какво им говореше.

7 Тогава Иисус пак каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете.

8 Всички, които са идвали преди Мен, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.

9 Аз съм вратата: ако някой влезе през Мен, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и ще намира паша.

10 Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.

11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си за овцете.

12 Но който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълкът, и като оставя овцете, бяга, и вълкът ги разграбва и разпръсва;

13 защото е наемник и не го е грижа за овцете.

14 Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите познават Мен,

15 както Отец познава Мен и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.

16 И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и те ще чуят гласа Ми и ще бъде едно стадо, с един пастир.

17 Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.

18 Никой не Ми го отнема, а Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.

19 Поради тези думи пак възникна разцепление между юдеите.

20 Мнозина от тях казваха: Има демон и е луд. Защо Го слушатЕ?

21 Други казваха: Тези думи не са на човек, обзет от демон. Може ли демон да отваря очи на слепи?

22 И настъпи в Ерусалим празникът Освещение на храма. Беше зима.

23 И Иисус ходеше в Соломоновата зала на храма.

24 Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в напрежение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.

25 Иисус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в Името на Своя Отец, те свидетелстват за Мен.

26 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце, както ви казах.

27 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

29 Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всичко; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.

30 Аз и Отец сме едно.

31 Тогава юдеите пак взеха камъни, за да Го убият.

32 Иисус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни?

33 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело Те замеряме с камъни, а за богохулство и защото Ти, бидейки Човек, правиш Себе Си Бог.

34 Иисус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: ?Аз казах: Богове сте вие“?

35 Ако Той нарече ?богове“ онези, към които дойде Божието слово – а Писанието не може да се отмени –

36 то на Този ли, когото Бог освети и прати на света, вие казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божи Син?

37 Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте;

38 но ако ги върша, макар и да не вярвате на Мен, вярвайте на делата, за да разберете и повярвате, че Отец е в Мен и Аз в Него.

39 Тогава пак искаха да Го хванат, но Той избяга от ръката им.

40 И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-преди кръщаваше, и остана там.

41 И мнозина дойдоха при Него и казаха: Йоан не извърши никакво знамение, но всичко, което Йоан каза за този Човек, беше истинно.

42 И там мнозина повярваха в Него.