John 14

1 Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.

2 В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.

4 А вие знаете къде отивам, и пътя знаете.

5 Тома Му каза: Господи, не знаем къде отиваш, а как можем да знаем пътя?

6 Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.

7 Когато познаете Мен, ще познаете и Моя Отец; и отсега Го познавате и сте Го видели.

8 Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца, и ни е достатъчно.

9 Иисус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, е видял Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?

10 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си, а Отец, който обитава в Мен, върши Своите дела.

11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен; или пък вярвайте Ми поради самите дела.

12 Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.

13 И каквото и да поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

14 Ако поискате нещо в Мое Име, ще го направя.

15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.

16 И Аз ще помоля Отца и Той ще ви даде друг Застъпник, който ще бъде с вас до века –

17 Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото нито Го вижда, нито Го познава; но вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и ще бъде във вас.

18 Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас.

19 Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, но вие Ме виждате; понеже Аз живея, и вие ще живеете.

20 В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.

21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и Аз ще го възлюбя и ще му явя Себе Си.

22 Юда, не Искариотски, Му каза: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?

23 Иисус в отговор му каза: Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.

24 Който не Ме люби, не пази думите Ми; а словото, което слушате, не е Мое, а на Отца, който Ме е пратил.

25 Това ви казах, докато още съм с вас.

26 А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.

28 Чухте как Аз ви казах: Отивам си и ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали, че казах, че отивам при Отца, защото Отец е по-голям от Мен.

29 И сега ви го казах, преди да е станало, че когато стане, да повярвате.

30 Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на (този) свят, и той няма нищо в Мен;

31 но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца и както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.