John 15

1 Аз съм истинската лоза и Моят Отец е лозарят.

2 Всяка пръчка в Мен, която не дава плод, Той я маха; и всяка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод.

3 Вие сте вече чисти заради словото, което ви говорих.

4 Стойте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен.

5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо.

6 Ако някой не стои в Мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.

7 Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.

8 В това се прославя Моят Отец – да принасяте много плод; и ще бъдете Мои ученици.

9 Както Отец възлюби Мен, така и Аз възлюбих вас; стойте в Моята любов.

10 Ако пазите Моите заповеди, ще стоите в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Своя Отец и стоя в Неговата любов.

11 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да бъде пълна.

12 Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.

13 Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.

14 Вие сте Ми приятели, ако вършите, каквото ви заповядвам.

15 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши Господарят му; а вас нарекох приятели, защото ви явих всичко, което чух от Своя Отец.

16 Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; така че каквото и да поискате от Отца в Мое Име, да ви даде.

17 Това ви заповядвам: да се любите един друг.

18 Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас Мен е намразил.

19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, а Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

20 Помнете думата, която ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мен гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето слово, ще пазят и вашето.

21 Но всичко това ще ви сторят заради Моето Име, защото не познават Онзи, който Ме е пратил.

22 Ако не бях дошъл и не им бях говорил, не биха имали грях; но сега нямат извинение за греха си.

23 Който мрази Мен, мрази и Моя Отец.

24 Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, не биха имали грях; но сега видяха и намразиха и Мен, и Моя Отец.

25 Но това стана, за да се изпълни писаното в закона им слово: ?Намразиха Ме без причина.“

26 А когато дойде Застъпникът, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мен.

27 Но и вие ще свидетелствате, защото сте били с Мен отначало.