John 18

1 Като каза това, Иисус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.

2 А Юда, който Го предаде, знаеше това място; защото Иисус често се събираше там с учениците Си.

3 И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.

4 А Иисус, като знаеше всичко, което щеше да дойде върху Него, излезе и им каза: Кого търсите?

5 Отговориха Му: Иисус Назарянина. Иисус им каза: Аз съм. А с тях стоеше и Юда, който Го предаваше.

6 И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.

7 Пак ги попита: Кого търсите? А те казаха: Иисус Назарянина.

8 Иисус отговори: Казах ви, че съм Аз. И така, ако търсите Мен, оставете тези да си отидат;

9 за да се изпълни думата, казана от Него: От тези, които Ми даде, не изгубих нито един.

10 А Симон Петър, като имаше меч, го измъкна, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. Името на слугата беше Малх.

11 Тогава Иисус каза на Петър: Сложй меча в ножницата. Чашата, която Ми даде Отец, да не я ли пия?

12 И така, дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Иисус и Го вързаха.

13 И Го заведоха първо при Анна, защото той беше тъст на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година.

14 А Каяфа беше онзи, който беше дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да загине за народа.

15 А Симон Петър и един друг ученик следваха Иисус; и този ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Иисус в двора на първосвещеника.

16 А Петър стоеше вън до вратата; и другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с вратарката, и въведе Петър.

17 Тогава слугинята-вратарка каза на Петър: Не си ли и ти от учениците на този Човек? Той каза: Не съм.

18 А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха и се грееха. И Петър стоеше с тях и се грееше.

19 А първосвещеникът попита Иисус за учениците Му и за учението Му.

20 Иисус му отговори: Аз говорих открито на света. Винаги поучавах в синагогите и в храма, където юдеите винаги се събират, и нищо не съм говорил скришно.

21 Защо питаш Мен? Питай онези, които са Ме слушали какво съм им говорил; ето, те знаят какво съм казал.

22 Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Иисус и каза: Така ли отговаряш на първосвещеника?

23 Иисус му отговори: Ако съм говорил зло, покажи злото; а ако е добро, защо Ме удряш?

24 Тогава Анна Го изпрати вързан при първосвещеника Каяфа.

25 А Симон Петър стоеше и се грееше. И му казаха: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече, като каза: Не съм.

26 Един от слугите на първосвещеника, роднина на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: Не те ли видях аз в градината с Него?

27 И Петър пак се отрече; и начаса пропя петел.

28 Тогава поведоха Иисус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но те самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, за да могат да ядат пасхата.

29 Тогава Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате този Човек?

30 В отговор му казаха: Ако Той не беше злодей, ние нямаше да ти Го предадем.

31 А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не ни е позволено да убиваме никого;

32 за да се изпълни думата, която каза Иисус, като предсказваше с каква смърт щеше да умре.

33 Тогава Пилат пак влезе в преторията, повика Иисус и Му каза: Ти ли си юдейският Цар?

34 Иисус му отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти казали за Мен?

35 Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мен. Какво си направил?

36 Иисус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.

37 Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти Цар ли си? Иисус отговори: Ти казваш, че Аз съм Цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

38 Пилат Му каза: Що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им каза: Аз не намирам никаква вина в Него.

39 Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. Желаете ли да ви пусна юдейския Цар?

40 Тогава те всички пак закрещяха, казвайки: Не Този, а Варава. А Варава беше разбойник.