John 19

1 Тогава Пилат взе Иисус и Го би.

2 И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата Му и Му облякоха пурпурна дреха,

3 и казваха: Привет, Царю юдейски!; и Му удряха плесници.

4 Тогава Пилат пак излезе навън и им каза: Ето, извеждам ви Го навън, за да знаете, че не намирам в Него никаква вина.

5 Тогава Иисус излезе навън, носейки трънения венец и пурпурната дреха. Пилат им каза: Ето Човекът!

6 А като Го видяха, главните свещеници и служителите извикаха, казвайки: Разпъни Го! Разпъни Го! Пилат им каза: Вие Го вземете и Го разпънете, защото аз не намирам вина в Него.

7 Юдеите му отговориха: Ние имаме закон и според нашия закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божи Син.

8 А Пилат, като чу тази дума, още повече се уплаши.

9 И пак влезе в преторията и каза на Иисус: Ти откъде си? Но Иисус не му даде отговор.

10 Тогава Пилат Му каза: На мен ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпъна?

11 Иисус му отговори: Ти нямаше да имаш никаква власт над Мен, ако не ти беше дадено от горе; затова, по-голям грях има онзи, който Ме предаде на теб.

12 Оттогава Пилат търсеше начин да Го пусне, но юдеите викаха, като казваха: Ако пуснеш Този, не си приятел на императора! Всеки, който прави себе си цар, е противник на императора!

13 А Пилат, като чу тези думи, изведе Иисус навън и седна на съдийския престол, на мястото, наречено Каменната настилка, а на еврейски – Гавата.

14 Беше денят на Приготовление на Пасхата, около шестия час. И той каза на юдеите: Ето вашият Цар!

15 А те извикаха: Махни Го! Махни Го! Разпъни Го! Пилат им каза: Вашия Цар ли да разпъна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар освен императора!

16 Затова той им Го предаде да бъде разпънат. И така, те взеха Иисус и Го отведоха.

17 И Той, носейки кръста Си, излезе на мястото, наречено Лобно, което на еврейски се казва Голгота,

18 където Го разпънаха, и с Него други двама – от едната и от другата страна, а Иисус по средата.

19 А Пилат написа и надпис и го постави на кръста. А написаното беше: Иисус Назарянинът, юдейският Цар.

20 Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпънаха Иисус, беше близо до града и написаното беше на еврейски, на гръцки и на латински.

21 А главните свещеници на юдеите казаха на Пилат: Недей да пишеш: Юдейският Цар, а Самозваният юдейски Цар.

22 Пилат отговори: Каквото писах, писах.

23 А войниците, като разпънаха Иисус, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла – на всеки войник по един дял; взеха и долната Му дреха. А дрехата не беше шита, а изтъкана цялата от горе.

24 Затова те казаха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея – чия да бъде; за да се изпълни писанието, което казва: ?Разделиха си дрехите Ми и за облеклото Ми хвърлиха жребий.“ И така, войниците направиха това.

25 А при кръста на Иисус стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалена.

26 А Иисус, като видя майка Си и ученика, когото любеше, който стоеше наблизо, каза на майка Си: Жено, ето твоят син!

27 После каза на ученика: Ето твоята майка! И от онзи час ученикът я прибра в своя дом.

28 След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза: Жаден съм.

29 А там беше сложен съд, пълен с оцет; и те напоиха гъба с оцет, набучиха я на исоп и я поднесоха до устата Му.

30 А Иисус, като прие оцета, каза: Свърши се! И като наведе глава, предаде дух.

31 И понеже беше денят на приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велика, юдеите помолиха Пилат да им пречупят краката и да ги махнат оттам.

32 Тогава войниците дойдоха и пречупиха краката на единия и на другия, които бяха разпънати с Него.

33 Но когато дойдоха при Иисус и Го видяха вече умрял, не Му пречупиха краката.

34 Но един от войниците прободе с копие ребрата Му и веднага изтече кръв и вода.

35 И този, който видя, свидетелства, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.

36 Защото това стана, за да се изпълни писанието: ?Кост Негова няма да се строши“;

37 и пак друго писание казва: ?Ще погледнат на Него, когото прободоха.“

38 След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Иисус, но таен поради страх от юдеите, помоли Пилат да вземе тялото на Иисус; и Пилат позволи. И така, той дойде и взе тялото на Иисус.

39 Дойде също и Никодим, който първо беше ходил при Иисус през нощта, и донесе около сто литри смес от смирна и алое.

40 Тогава взеха тялото на Иисус и Го обвиха в плащаница с ароматите според юдейския обичай на погребване.

41 А на мястото, където беше разпънат, имаше градина и в градината – нов гроб, в който още никой не беше полаган.

42 Там положиха Иисус заради юдейския ден на Приготовлението, защото гробът беше наблизо.