John 20

1 В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба.

2 Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и им каза: Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили!

3 И така, Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба.

4 И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.

5 И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре.

6 След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; и видя плащаниците сложени

7 и кърпата, която беше на главата Му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място.

8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна до гроба; и видя и повярва.

9 Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.

10 Тогава учениците се върнаха пак у тях си.

11 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и както плачеше, надникна в гроба

12 и видя два ангела в бяло да седят там, където беше лежало тялото на Иисус – единият при главата, а другият при краката.

13 И те й казаха: Жено, защо плачеш? Каза им: Защото са взели моя Господ и не зная къде са Го положили.

14 Като каза това, тя се обърна назад и видя Иисус, че стои, но не разбра, че беше Иисус.

15 Иисус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му каза: Господине, ако Ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил, и аз ще Го взема.

16 Иисус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни!, което значи: Учителю!

17 Иисус й каза: Не се вкопчвай в Мен, защото още не съм се възнесъл при Своя Отец; но иди при братята Ми и им кажй: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

18 Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той й е казал това.

19 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратите, където бяха събрани учениците, бяха заключени поради страха от юдеите, Иисус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!

20 И като каза това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.

21 И Иисус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас.

22 И като каза това, духна върху тях и им каза: Приемете Свети Дух.

23 На които простите греховете, простени им са; на които задържите, задържани са.

24 А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Иисус.

25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. Но той им каза: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в белега от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам!

26 И след осем дни учениците Му пак бяха вътре и Тома – с тях. Иисус дойде, като вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!

27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

28 Тома в отговор Му каза: Господ мой и Бог мой!

29 Иисус му каза: (Тома,) понеже Ме видя, ти повярва. Блажени, които не са видели и са повярвали.

30 И Иисус извърши още много други знамения пред учениците, които не са написани в тази книга.

31 А тези са написани, за да повярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото Име.