John 7

1 След това Иисус ходеше из Галилея; защото не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.

2 А наближаваше юдейският празник Строене на колиби.

3 Затова Неговите братя Му казаха: Замини оттук и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш;

4 защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тези дела, покажи Себе Си на света.

5 Защото и братята Му не вярваха в Него.

6 А Иисус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово.

7 Вас светът не може да мрази, а Мен мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са зли.

8 Изкачете се вие на празника; Аз няма да се изкача на този празник, защото времето Ми още не се е навършило.

9 И като им каза това, си остана в Галилея.

10 А когато братята Му се бяха изкачили на празника, тогава и Той се изкачи, не явно, а някак си тайно.

11 А юдеите Го търсеха на празника и казваха: Къде е Онзи?

12 И имаше за Него голяма глъчка сред множествата. Едни казваха: Добър Човек е. Други казваха: Не е, а заблуждава народа.

13 Обаче никой не говореше за Него открито поради страха от юдеите.

14 Но вече по средата на празника Иисус се изкачи в храма и започна да поучава.

15 Затова юдеите се чудеха и казваха: Как този Човек е грамотен, като не се е учил?

16 Иисус в отговор им каза: Моето учение не е Мое, а на Онзи, който Ме е пратил.

17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.

18 Който говори от себе си, търси своята си слава; а който търси славата на Онзи, който Го е пратил, Той е истинен и в Него няма неправда.

19 Не ви ли даде Мойсей закона? Но никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете?

20 Народът отговори: Имаш демон. Кой иска да Те убие?

21 Иисус в отговор им каза: Едно дело извърших, а вие всички се чудите.

22 Мойсей ви даде обрязването – не че то е от Мойсей, а от бащите – и вие в съботен ден обрязвате човека.

23 Ако човек приема обрязване в събота, за да не бъде нарушен Мойсеевият закон, на Мен ли се гневите за това, че изцяло оздравих човек в събота?

24 Не съдете по вида, а съдете справедливо.

25 Тогава някои от ерусалимляните казаха: Не е ли Този, когото търсят да убият?

26 Ето, Той явно говори и нищо не Му казват. Да не би първенците наистина да са познали, че Този е Христос?

27 Обаче Този знаем откъде е, а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е.

28 Тогава Иисус, като поучаваше в храма, извика и каза: И Мен познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, а истинен е Този, който Ме е пратил, когото вие не познавате.

29 А Аз Го познавам, защото съм от Него, и Той Ме е пратил.

30 И тогава искаха да Го хванат, но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл.

31 И мнозина от народа повярваха в Него и казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тези, които Този е извършил?

32 Фарисеите чуха, че множеството шушукало така за Него, и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат.

33 А Иисус им каза: Още малко време съм с вас и ще отида при Онзи, който Ме Е пратил.

34 Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и там, където съм Аз, вие не можете да дойдете.

35 На това юдеите казаха помежду си: Къде мисли да отиде Този, така че да не можем да Го намерим? Да не мисли да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците?

36 Какво значи тази дума, която каза: Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и там, където съм Аз, вие не можете да дойдете?

37 А в последния ден, великия на празника, Иисус застана и извика, като каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.

38 Ако някой вярва в Мен, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му.

39 А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото (Светият) Дух още не беше даден, понеже Иисус още не се беше прославил.

40 Затова някои от множеството, като чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът.

41 Други казваха: Този е Христос. Но някои казваха: Нима от Галилея ще дойде Христос?

42 Не е ли казано в Писанието, че Христос ще дойде от потомството на Давид и от градчето Витлеем, където е бил Давид?

43 И така възникна разцепление между народа за Него.

44 А някои от тях искаха да Го хванат, но никой не сложи ръце на Него.

45 Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите, които им казаха: Защо не Го доведохте?

46 Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така (като този Човек).

47 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?

48 Някой от първенците или от фарисеите повярвал ли е в Него?

49 Но това простолюдие, което не знае закона, е проклето!

50 Никодим, който беше ходил при Него през нощта и който беше един от тях, им каза:

51 Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере какво върши?

52 Те в отговор му казаха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай и виж, че няма пророк, който да се е издигнал от Галилея.

53 И всеки отиде у дома си.