Matthew 10

1 И като повика дванадесетте Си ученика, даде им власт над нечисти духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

2 А ето имената на дванадесетте апостоли: първият – Симон, който се нарича Петър, и брат му Андрей; Яков Зеведеев и брат му Йоан;

3 Филип и Вартоломей; Тома и Матей, бирникът; Яков Алфеев и Тадей;

4 Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го и предаде.

5 Тези дванадесет души Иисус изпрати и им заповяда, като каза: Не пътувайте към езичниците и в самарянски град не влизайте;

6 а по-добре отивайте при изгубените овце от израилевия дом.

7 И като ходите, проповядвайте, като казвате: Небесното царство наближи.

8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, демони изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си,

10 нито торба за път, нито две ризи, нито сандали, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.

11 И в който и да било град или село като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете.

12 А когато влизате в дома, поздравявайте го.

13 И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.

14 И ако някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си.

15 Истина ви казвам: по-леко ще бъде на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.

16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; и така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите.

17 И се пазете от хората, защото ще ви предават на съдилища и в синагогите си ще ви бият.

18 Да! И пред управители и царе ще ви извеждат заради Мен, за да свидетелствате на тях и на народите.

19 А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.

20 Защото не сте вие, които говорите, а Духът на Отца ви, който говори във вас.

21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща – детето; и деца ще се надигнат против родителите и ще ги докарват до смърт.

22 Ще бъдете мразени от всички заради Моето Име; а който устои докрай, той ще бъде спасен.

23 А когато ви преследват в този град, бягайте в другия; защото, истина ви казвам: няма да свършите израилевите градове, докато дойде Човешкият Син.

24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.

25 Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си, и на слугата – като господаря си. Ако стопанина на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече – домашните Му!

26 И така, не се бойте от тях; защото няма нищо покрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае.

27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.

28 Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а по-скоро се бойте от Онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.

29 Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.

30 А на вас и космите на главата са всички преброени.

31 И така, не се бойте: вие сте по-ценни от много врабчета.

32 И така, всеки, който изповяда Мен пред хората, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, който е на небесата.

33 Но всеки, който се отрече от Мен пред хората, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, който е на небесата.

34 Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч.

35 Защото дойдох да разлъча човек от баща му, дъщеря – от майка й и снаха – от свекърва й;

36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.

37 Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен;

38 и който не вземе кръста си и Ме следва, не е достоен за Мен.

39 Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради Мен, ще го намери.

40 Който приема вас, Мен приема; и който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил.

41 Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в името на праведник, награда на праведник ще получи.

42 И който напои един от тези малките само с една чаша студена вода в името на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.