Matthew 28

1 А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, на разсъмване, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.

2 И ето, стана голям трус; защото Господен ангел слезе от небето и пристъпи, премести камъка и седна на него.

3 Видът му беше като светкавица, а облеклото му – бяло като сняг.

4 Но от страх от него стражарите се разтрепериха и станаха като мъртви.

5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Иисус.

6 Няма Го тук, защото възкръсна, както беше казал. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.

7 И идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И ето, Той отива преди вас в Галилея. Там ще Го видите. Ето, казах ви.

8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се затичаха да известят на учениците Му.

9 И ето, Иисус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за краката Му, и Му се поклониха.

10 Тогава Иисус им каза: Не се бойте. Идете и кажете на братята Ми да отидат в Галилея, и там ще Ме видят.

11 Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало.

12 А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците достатъчно пари и казаха:

13 Кажете: Учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.

14 И ако за това стигне слух до управителя, ние ще го убедим и ще направим така, че вие да нямате неприятности.

15 И те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава и до днес.

16 А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на хълма, където Иисус им определи.

17 И като Го видяха, Му се поклониха; а някои се усъмниха.

18 Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19 И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)