Matthew 4

1 Тогава Иисус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

3 И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.

4 А Той в отговор каза: Писано е: ?Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

5 Тогава дяволът Го заведе в светия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:

6 Ако си Божи Син, хвърли се долу; защото е писано: ?Ще заповяда на ангелите Си за теб, и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.“

7 Иисус му каза: Писано е още: ?Да не изпитваш Господа, своя Бог.“

8 И дяволът пак Го заведе на една много висока планина, показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза:

9 Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш!

10 Тогава Иисус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: ?На Господа, своя Бог, да се покланяш, и само на Него да служиш.“

11 Тогава дяволът Го остави; и ето, ангели дойдоха и Му служеха.

12 А когато чу, че Йоан бил предаден на властта, Иисус се оттегли в Галилея.

13 И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, в завулоновите и нефталимовите области,

14 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:

15 ?Завулоновата земя и нефталимовата земя, към езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея,

16 народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина; и на онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, на тях изгря светлина.“

17 Оттогава Иисус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.

18 И като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.

19 И им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя ловци на хора.

20 И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.

21 И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – че кърпеха мрежите си в кораба с баща си Зеведей; и ги повика.

22 И те начаса оставиха кораба и баща си и Го последваха.

23 Тогава Иисус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.

24 И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, обладани от демони, епилептици и парализирани; и ги изцели.

25 И Го следваха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.