Matthew 6

1 Внимавайте да не вършите правдата си пред хората, за да ви виждат; иначе нямате награда при вашия Отец, който е на небесата.

2 И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги хвалят хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.

3 А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка да не знае какво прави дясната,

4 за да бъде твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.

5 И когато се молиш, не бъди като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.

6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, се помоли на своя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.

7 А когато се молите, не говорете излишни думи както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.

8 И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате.

9 А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето Име;

10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!

11 Дай ни днес всекидневния хляб,

12 и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници.

13 И не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия, (защото царството е Твое, и силата, и славата, до вековете. Амин).

14 Защото, ако вие простите на хората прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.

15 Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.

16 А когато постите, не бъдете унили като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да се показват пред хората, че постят. Истина ви казвам: те са получили своята награда.

17 А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си,

18 за да не се показваш пред хората, че постиш, а пред твоя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.

19 Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат;

20 а си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци нито подкопават, нито крадат;

21 защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

22 Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено.

23 Но ако окото ти е зло, цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!

24 Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

25 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете; нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото – от облеклото?

26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях?

27 И кой от вас може с безпокойство да прибави един лакът на ръста си?

28 И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат – не се трудят, нито предат;

29 но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като един от тях.

30 Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облича вас, маловерци?

31 И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем?

32 Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

33 Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

34 Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло.