Proverbs 16

1 Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от ГОСПОДА.

2 Всичките пътищата на човека са чисти в собствените му очи, но ГОСПОД претегля духовете.

3 Предавай делата си на ГОСПОДА, и намеренията ти ще се утвърдят.

4 ГОСПОД е направил всяко нещо за целта му, дори и безбожния — за деня на злото.

5 Всеки, който има горделиво сърце, е мерзост за ГОСПОДА; ръка с ръка да се съедини, той няма да остане ненаказан.

6 С милост и истина беззаконието се изкупва и чрез страха от ГОСПОДА човек се отклонява от злото.

7 Когато пътищата на човека са угодни на ГОСПОДА, Той примирява с него дори и враговете му.

8 По-добре малко с правда, отколкото големи доходи с неправда.

9 Сърцето на човека начертава пътя му, но ГОСПОД насочва стъпките му.

10 Чрез устните на царя идва Божието решение, устата му не говори невярно в съда.

11 Вярната теглилка и везни са на ГОСПОДА, всичките грамове в торбата са Негово дело.

12 Мерзост за царете е да вършат беззаконие, защото престолът се утвърждава с правда.

13 Праведните устни са благоприятни на царете и те обичат онзи, който говори право.

14 Гневът на царя е като посланик на смърт, но мъдрият човек го укротява.

15 В светлината на лицето на царя има живот и благоволението му е като облак с късен дъжд.

16 Колко по-добре е да придобиеш мъдрост, отколкото злато! И да придобиеш разум е за предпочитане пред сребро.

17 Пътят на праведните е да се отклоняват от зло, и който пази пътя си, запазва душата си.

18 Гордостта предхожда гибелта и високомерният дух предхожда падането.

19 По-добре някой да е скромен между смирените, отколкото да дели плячка с горделивите.

20 Който внимава в словото, ще намери добро и който се уповава на ГОСПОДА, е блажен.

21 Мъдрият по сърце ще се нарече благоразумен и сладостта на устните увеличава знание.

22 Разумът е извор на живот за онзи, който го има, а напътствието на безумните е глупост.

23 Сърцето на мъдрия вразумява устата му и прибавя знание в устните му.

24 Благите думи са като медена пита, сладост за душата и изцеление за костите.

25 Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища на смъртта.

26 Гладът на работника работи за него, защото устата му го принуждава.

27 Лошият човек копае зло и на устните му има сякаш изгарящ огън.

28 Лъжлив човек сее раздори и клюкарят разделя най-близки приятели.

29 Насилникът подмамва ближния си и го води по недобър път.

30 Който замижава с очи, за да измисля коварства, който свива устните си, вече е приготвил злото.

31 Бялата коса е венец на слава, ако се намира в пътя на правдата.

32 Дълготърпеливият е по-добър от храбрия и който владее духа си — от завоевател на град.

33 Жребият се хвърля в скута, но всичко, което отсъди, е от ГОСПОДА.