Romans 10

1 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога за Израил е те да бъдат спасени.

2 Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според познаването.

3 Понеже, като не познаваха Божията правда и като искаха да установят своята собствена, не се покориха на Божията правда.

4 Защото Христос е краят на закона за правда на всеки, който вярва.

5 Защото Мойсей пише за правдата, която е от закона: ?ако човек прави това, ще живее чрез него.“

6 Но правдата от вяра говори така: ?Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се изкачи на небето?“ – тоест да свали Христос долу;

7 или: ?Кой ще слезе в бездната?“ – тоест да изведе Христос горе от мъртвите?

8 Но какво казва тя? Казва, че ?думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти“ – тоест думата на вярата, която проповядваме.

9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Иисус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.

10 Защото със сърце се вярва за оправдание, и с уста се прави изповед за спасение.

11 Защото Писанието казва: ?Никой, който вярва в Него, няма да се посрами.“

12 Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото един и същ е Господ над всички, богат към всички, които Го призовават.

13 Защото ?всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.“

14 Как обаче ще призоват Този, в когото не са повярвали? А как ще повярват в Този, когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?

15 И как ще проповядват, ако не са изпратени? Както е писано: ?Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!“

16 Но не всички се подчиниха на благовестието; защото Исая казва: ?Господи, кой е повярвал на онова, което е чул от нас?“

17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

18 Но аз казвам: Те не са ли чули? Разбира се, чули са: ?По цялата земя се разнесе гласът им и думите им – до краищата на вселената.“

19 Но пак казвам: Израил не е ли разбрал? Първо Мойсей казва: ?Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ; с народ неразбран ще ви разгневя.“

20 А Исая се осмелява да каже: ?Намерен бях от онези, които не Ме търсеха; явен станах на тези, които не питаха за Мен.“

21 А за Израил казва: ?Простирах ръцете Си цял ден към народ непокорен и опак.“